części i akcesoria
do samochodów ciężarowych i osobowych

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.savro.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.savro.pl".

2. Właścicielem sklepu internetowego i jego administratorem jest Marinos Savva, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Savro Marinos Savva z siedzibą w Lesznie, ul. Duńska 16, 64-100 Leszno, REGON 301329891, NIP 6971927702.

3. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.savro.pl,

Sprzedawca- Marinos Savva, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Savro Marinos Savva z siedzibą w Lesznie, REGON 301329891, NIP 6971927702,

Kupujący- rozumie się przez to osobę składającą zamówienie w sposób określony w regulaminie,

Konsument- kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Sklep internetowy- sklep internetowy działający na stronie internetowej www. savro.pl,

Formularz zamówienia- formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,

Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to sprzedawcę,

Towar- należy przez to rozumieć rzecz, stanowiącą przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym,

Dzień roboczy- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 3

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

- telefonicznie pod nr: 48 607 326 070,

- pod adresem mailowym: info@savro.pl,

- listownie pod adresem: ul. Duńska 16 , 64-100 Leszno.

§ 4

PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu produktu. 

2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.

§ 5

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Kupujący może zamówić towar oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z jednego z poniższych sposobów składania zamówienia:

- z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.savro.pl lub

- drogą mailową na adres info@savro.pl lub

- telefonicznie pod nr 48 607 326 070. Koszt połączeń, wykonywanych przez kupującego ze sprzedawcą jest uzależniony od stawek pobieranych przez operatora. Koszt ten ponosi kupujący.

2. Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.

3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”, a następnie po zalogowaniu wybrać opcję „Przejdź do  zamówienia” i wypełnić formularz zamówienia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

5. W celu zrealizowania zamówienia kupujący musi podać poniższe dane:

- imię i nazwisko,

- adres E-mail,

- adres zamieszkania kupującego, tj. ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj,

- numer telefonu.

- podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP,  kraj następuje opcjonalnie.

W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, kupujący jest zobowiązany wybrać opcję  „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola. 

6. Sprzedający oferuje wysyłkę towaru jedynie w Polsce. Sprzedający nie wysyła towaru za granicę.

7. W celu dokonania zakupu, po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kupujący powinien wybrać opcję „Potwierdź zakup”. Potwierdzenie złożenia zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.

8. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do kupującego. Po wyborze formy przesyłki kupujący uzyskuję informację na temat kosztu towaru, kosztu dostarczenia towaru oraz łącznej kwocie do zapłaty.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Towar wysyłany jest pod adres, wskazany przez kupującego, to jest:

- wskazany w formularzu zamówienia- w przypadku dokonywania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia,

- wskazany w wiadomości e-mail- w przypadku składania zamówienia drogą mailową,

- podany telefonicznie- w przypadku składania zamówienia telefonicznie.

2. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL , w zależności od wyboru dokonanego przez kupującego.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego produktu, w toku składania zamówienia.

4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego towaru.

5. W przypadku, gdy koszt przesyłki z uwagi na gabaryty zamówienia okaże się wyższy niż pierwotnie podany przez sprzedawcę, kupujący zostanie o tym poinformowany przed nadaniem przesyłki.

6. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony od:

- dnia następnego po dniu złożenia zamówienia- przy wyborze opcji płatności za pobraniem,

- dnia następnego po dniu dokonania zapłaty- przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta, termin o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego dnia roboczego.

8. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego produktu, sprzedający zastrzega sobie możliwość ich realizacji i wysyłki w osobnych partiach, po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu terminu i wielkości dostaw oraz kosztów wysyłki poszczególnych partii Towaru.

9. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

§ 7

PŁATNOŚĆ

1. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

- „za pobraniem”- płatność gotówką przy odbiorze towaru od kuriera,

- przelewem bankowym na konto sprzedawcy wskazane w trakcie składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

3. Do ceny zakupionych towarów doliczone zostają koszty wysyłki towaru, w zależności od wybranej przez kupującego sposobu opcji dostawy, zgodnie z § 6 ust. 3.

4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 8

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

2. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.

3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.

4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę i typ reklamowanego towaru,

- numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,

- wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)

- cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

- dane Kupującego,

- opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,

- wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.

6. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym kupującego.

7. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.

9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację konsumenta w terminie 30 dni od jej zgłoszenia (termin ten obowiązuje dla reklamacji zgłoszonych od dnia 10 stycznia 2017 r.)po jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem towaru.

11. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. sporu .

 

§ 9

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, który zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

- dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

- od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

- od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej towar, na własny koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.  

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument ma m.in. możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

-  zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. 

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 

3. W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE została wprowadzona platforma ODR mająca na celu rozstrzyganie sporów, gdy ich stroną jest konsument. Platforma jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show HYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL"& HYPERLINK "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL"lng=PL.

 

§ 11

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi.

2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie sprzedaży produktu.

3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy oraz informowania o promocjach.

4. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sprzedawcy.

5. Politykę Prywatności reguluje odrębny dokument, z którym kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.savro.pl.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku kupujący zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej na stronie sklepu, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Zabronione jest bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

4. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Do umów zawartych przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2015 r.

 

 

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

- Kupujący zwraca produkt w stanie nie naruszonym, 

- Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,

- Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu,

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówią się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać Produkt na adres Marinos Savva, ul Duńska 16, 64-100 Leszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Do:

Marinos Savva

ul. Duńska 16

64-100 Leszno

e-mail info@savro.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.